Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C)- kích thước tủ

Tủ đông 4 cánh-Berjaya (BS 4DUF/C) chiều cao tủ