Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S) - ct

bảng chi tiết thông số Bàn mát 4 cánh kiếng-Berjaya (B 4D/C8/7-S)