Bàn mát 2 cánh kiếng-Berjaya (B 2D/C5/7-S) (B 2D/C6/7-S)- kt1

kich thước chiều rộng và chiều mở cửa Bàn mát 2 cánh kiếng-Berjaya (B 2D/C5/7-S) (B 2D/C6/7-S)