Bàn đông 2 cánh-Berjaya

Bàn đông 2 cánh-Berjaya (BS 2DF4/C) (BS 2DF5/C) (BS 2DF6/C)