Bàn mát 4 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 4D/C8/6-S) - ct2

kích thước dài + cao Bàn mát 4 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 4D/C8/6-S)