Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S) - kt 1

kích thước chiều rộng + mở cửa Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S)