Bàn mát 2 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 2D/C5/6-S) (B 2D/C6/6-S) - kt2

chiểu cao Bàn mát 2 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 2D/C5/6-S) (B 2D/C6/6-S)