Bàn mát 2 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 2D/C5/6-S) (B 2D/C6/6-S)- kt 1

kích thước chiều rộng + mở cửa Bàn mát 2 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 2D/C5/6-S) (B 2D/C6/6-S)