thông số Bàn mát 2 cánh kiếng-Berjaya (B 2D/C5/7-S) (B 2D/C6/7-S)

BẢng thông số chi tiết Bàn mát 2 cánh kiếng-Berjaya (B 2D/C5/7-S) (B 2D/C6/7-S)