Bàn mát 2 cánh kiếng-Berjaya (B 2D/C5/7-S) (B 2D/C6/7-S) - kt 2

Kich 1 thước chiều cao và chiều dài Bàn mát 2 cánh kiếng-Berjaya (B 2D/C5/7-S) (B 2D/C6/7-S)