Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S) - kt3

Bảng thông số chi tiết Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S)