Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S) - kt2

kích thước chiều dài + cao Bàn mát 3 cánh kiếng thành sau-Berjaya (B 3D/C7/6-S)