Bàn đông 3 cánh-Berjaya (BS 3DF7/C) (BS 3DF8/C) - ct 2

chiều rộng và chiều mở cửa Bàn đông 3 cánh-Berjaya (BS 3DF7/C) (BS 3DF8/C)