Bàn đông 2 cánh-Berjaya - hinh 2

chieu62 rong65 + chieu cao Bàn đông 2 cánh-Berjaya