Bàn đông 3 cánh-Berjaya (BS 3DF7/C) (BS 3DF8/C)

Bàn đông 3 cánh-Berjaya (BS 3DF7/C) (BS 3DF8/C) cao cấp