chiều cao Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)

kích thước chiều cao Tủ mát 3 cánh kiếng-Berjaya (3D/DC-S)