Chiên phẳng-Berjaya (GG3B) chi tiết

Chi tiết thông số kỹ thuật Chiên phẳng-Berjaya (GG3B)