Chiên phẳng-Berjaya (GG4B) chi tiết

Chi tiết thông số bếp Chiên phẳng-Berjaya (GG4B)